Navštivte naši prodejnu ve Vrchlabí

Máte dotaz? Zavolejte nám 499 453 242

Jste tu poprvé? Zaregistrujte se

REKLAMAČNÍ ŘÁD PRO SPOTŘEBITELE

SPOLEČNOSTI CAR CLUB s.r.o.

Společnost (prodávající):   CAR CLUB s.r.o., IČO: 253 22 508, se sídlem Lánovská 633, 543 01 Vrchlabí

Provozovny:   Lánovská 633, 543 01 Vrchlabí,

                        Krkonošská 16, 543 01 Vrchlabí – CC nábytek

 

Kontakt: tel.: 499 404 040, e-mail: info@carclub.cz               

Článek   1

Úvodní   ustanovení

                

 1. Práva   spotřebitele   z   vadného   plnění (dále jen „reklamace“) musí   být   vždy     uplatněna   v   souladu   s   tímto   reklamačním   řádem.   Záležitosti   tímto   reklamační     řádem   neupravené   se   řídí   právním   řádem   České   republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdější předpisů a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Tyto informace jsou platné výhradně pro osoby uzavírající kupní smlouvu s prodávajícím v postavení spotřebitele ve smyslu § 419 občanského zákoníku, tedy jako člověk (fyzická osoba) jednající mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
 3. Prodávající   neodpovídá   za   vady   v   těchto   případech:
 • je-li   vada   na   věci   v   době   převzetí   a   pro   takovou   vadu   je   sjednána   sleva   z   kupní   ceny,
 • jde-li   o   zboží   použité   a   vada   odpovídá   míře   používání   nebo   opotřebení, které   mělo   zboží   při   převzetí   spotřebitelem,
 • vada   vznikla   na   věci   opotřebením   způsobeným   obvyklým užíváním, nebo      vyplývá-li   to   z   povahy   věci   (např.   uplynutím   životnosti),
 • vada   je   způsobena   spotřebitelem   a   vznikla   nesprávným   užíváním, skladováním, nesprávnou   údržbou, zásahem spotřebitele   či   mechanickým   poškozením,
 • vada   vznikla   v   důsledku   vnější   události   mimo   vliv   prodávajícího.

Článek   2

Uplatnění   reklamace

 1. Spotřebitel   má   právo   uplatnit   reklamaci   u   prodávajícího   v   kterékoli   jeho    provozovně, v níž je   přijetí   reklamace   možné   s   ohledem   na   sortiment    prodávaného   zboží či služeb, případně   i   v   jeho   sídle   nebo   místě   podnikání.
 2. Prodávající   zabezpečuje   přítomnost   pracovníka   pověřeného   přijímat   reklamace   po   celou   provozní   dobu.
 3. Reklamaci   lze   rovněž   uplatnit   u   osoby, která   je   k   tomu   určena   v   potvrzení, které   prodávající   spotřebiteli   vydal, na   účtence   či   v   záručním   listě, je-li určená   osoba   v   místě   prodávajícího   nebo   v   místě   spotřebiteli  bližším.
 4. Spotřebitel   je   povinen   prokázat, že   mu   náleží   právo   uplatnit   reklamaci, zejména   doložit   datum   koupě, a   to   buď   předložením   prodejního   dokladu, potvrzení   o   povinnostech   prodávajícího   z   vadného   plnění   záručního   listu, popř.   jiným   věrohodným   způsobem.
 5. Pokud   by   uplatnění   práva   z   vad   mělo   spotřebiteli   činit   značné obtíže, zejména proto, že   věc   není   možné   dopravit   do   místa   uplatnění   reklamace     běžným   způsobem, posoudí   prodávající   vadu   po   dohodě   s   spotřebitelem   buď   na   místě, nebo   jiným   způsobem.   Spotřebitel   je   v   takovém   případě   povinen   poskytnout     prodávajícímu   potřebnou   součinnost.

Článek   3

Lhůta   pro   uplatnění   práv

 1. Spotřebitel   může   svá   práva   z   vadného   plnění   uplatnit   ve   lhůtě   24   měsíců   od    převzetí   zboží či služby.   U   použitého   zboží   lze   lhůtu   pro   uplatnění   práv   z   vadného plnění   zkrátit   na   12   měsíců.   Takové   zkrácení   lhůty   vyznačí   prodávající   v potvrzení   o   povinnostech   z   vadného   plnění   nebo   na   prodejním   dokladu nebo uvede do kupní smlouvy.
 2. Spotřebitel   svá   práva   z   vadného   plnění   uplatní   bez   zbytečného   odkladu   poté, co   zjistí, že   na   zboží či službě   je   vada.   Prodávající   neodpovídá   za   zvětšení   rozsahu poškození, pokud   spotřebitel   zboží   užívá, ačkoli   o   vadě   ví.   Uplatní-li spotřebitel   vůči   prodávajícímu   vadu   oprávněně, neběží   lhůta   pro   uplatnění práv   z   vadného   plnění   po   dobu, po   kterou   je   zboží   v   opravě   a   spotřebitel je nemůže užívat.
 3. Lhůtu   k   uplatnění   práv   z   vad   nelze   považovat   za   stanovení   životnosti zboží, ta se  liší s ohledem   na   vlastnosti   výrobku, jeho   údržbu   a   správnost a   intenzitu   užívání   nebo   dohodu   mezi   spotřebitelem   a   prodávajícím.

Článek   4

Vyřízení   reklamace

 1. Prodávající   je   povinen   o   reklamaci   rozhodnout   ihned, ve   složitějších    případech   do   tří   pracovních   dnů.   Do   této   lhůty   se   nezapočítává   doba     potřebná   k   odbornému   posouzení   vady.
 2. Prodávající   je   povinen   vydat   spotřebiteli   písemné   potvrzení, ve   kterém uvede   datum   a   místo   uplatnění   reklamace, charakteristiku   vytýkané   vady, spotřebitelem   požadovaný způsob vyřízení   reklamace   a   způsob, jakým bude spotřebitel   informován   o   jejím   vyřízení.
 3. Reklamace   včetně   odstranění   vady   musí   být   vyřízena   bez   zbytečného odkladu, nejpozději   do   30   dnů   ode   dne   uplatnění   reklamace, pokud   se prodávající   se spotřebitelem   nedohodne   na   delší   lhůtě.   Marné   uplynutí této   lhůty   se   považuje   za   podstatné   porušení   smlouvy.
 4. Způsob   vyřízení   reklamace   a   dobu   jejího   trvání   je   prodávající   povinen    spotřebiteli   písemně   potvrdit.
 5. Spotřebitel   není   oprávněn   bez   souhlasu   prodávajícího   měnit   jednou   zvolený způsob   vyřízení   reklamace   vyjma   situace, kdy   jím   zvolený   způsob řešení   není   možno   vůbec   nebo   včas   uskutečnit.
 6. Spotřebitel   je   povinen   převzít   si   reklamované   zboží   do   30   dnů   ode   dne, kdy   měla   být   reklamace   nejpozději   vyřízena, po   této   době   je prodávající   oprávněn účtovat   si   přiměřené   skladné   či   zboží   svépomocně prodat   na   účet   spotřebitele. O   tomto   postupu   musí   prodávající   spotřebitele předem informovat   a   poskytnout   mu   přiměřenou   dodatečnou   lhůtu   k   převzetí zboží.
 7. Spotřebiteli   bude   reklamace   zamítnuta, pokud   uplatní   reklamací   vadu, která     byla   vytýkána   již   v   minulosti   a   byla   na   ni   poskytnuta   přiměřená   sleva   z     kupní   ceny.

Článek   5

Jakost   při   převzetí

 1. Prodávající   prohlašuje, že   zboží   předává   spotřebiteli   v   souladu   s  §   2161    občanského   zákoníku,   tedy:
 • zboží má   vlastnosti, které   si   spotřebitel   s   prodávajícím   ujednali, a   chybí-li ujednání, takové   vlastnosti, které   prodávající   nebo   výrobce   popsal   nebo které   spotřebitel   očekával   s   ohledem   na   povahu   zboží   a   na   základě   reklamy jimi prováděné,
 • zboží   se   hodí   k   účelu, který   pro   jeho   použití   prodávající   uvádí   nebo   ke kterému   se   věc   tohoto   druhu   obvykle   používá,
 • zboží   je   věc   v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti   a
 • zboží   vyhovuje   požadavkům   právních   předpisů.
 1. V případě, že   zboží   při   převzetí   spotřebitelem   neodpovídá   výše   uvedeným     požadavkům, má   spotřebitel   právo   na   dodání   nového   zboží   bez vad, pokud   to   není vzhledem   k   povaze   věci   nepřiměřené. V případě prodeje použitého vozidla nemá spotřebitel právo na výměnu věci. Spotřebitel může požadovat v případě výskytu vady opravu věci (výměnu vadné součásti) nebo přiměřenou slevu, v případě, že spotřebitel nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad nebo v případě, že není možné vyměnit vadnou součást věci, může také od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Pokud   se   vada   týká   pouze   součásti   věci, může   spotřebitel   požadovat   jen   výměnu součásti; není-li   to   možné, může   odstoupit   od   smlouvy   a   požadovat   vrácení kupní   ceny   v   plné   výši.   Je-li   to   však   vzhledem   k   povaze   vady   neúměrné, zejména   lze-li   vadu   odstranit   bez   zbytečného   odkladu, má   spotřebitel   právo   na bezplatné   odstranění   vady.
 3. Neodstoupí-li   spotřebitel   od   smlouvy   nebo   neuplatní-li   právo   na   dodání   nového     zboží   bez   vad, na   výměnu   jeho   součásti   nebo   na   opravu, může   požadovat     přiměřenou   slevu   z   kupní   ceny.   Spotřebitel   má   právo   na   přiměřenou   slevu   i v případě, že   mu   prodávající   nemůže   dodat   nové   zboží   bez   vad, vyměnit   jeho součást   nebo   zboží   opravit, jakož   i   v   případě, že   prodávající   nezjedná     nápravu   v   přiměřené   době   nebo   že   by   zjednání   nápravy   spotřebiteli   působilo značné   obtíže.
 4. Projeví-li   se   vada   v   průběhu   šesti   měsíců   od   převzetí, má   se   za   to, že   věc     byla   vadná   již   při   převzetí.

Článek   6

Další   odpovědnost   prodávajícího   z   vad

 1. Prodávající   odpovídá   i   za   vady   vzniklé   v   době   24   měsíců   od   převzetí   zejména   tam,  kde   se   neuplatní   odpovědnost   za   jakost   při   převzetí   dle   čl. 5.
 2. Vada   je   považována   za   podstatné   porušení   smlouvy   v   případě, kdy   by   spotřebitel smlouvu   neuzavřel   v   případě, že   by   vadu   při   uzavírání   smlouvy   předvídal, v ostatních   případech   se   jedná   o   vadu, která   není   podstatným   porušením   smlouvy.
 3. Je-li   vada   podstatným   porušením   smlouvy, má   spotřebitel   dle   své   volby   právo   na dodání   nové   věci, opravu, přiměřenou   slevu   nebo   na   odstoupení   od   smlouvy (s právem   na   vrácení   kupní   ceny   v   plné   výši).
 4. Je-li   vada   nepodstatným   porušením   smlouvy, má   spotřebitel   právo   na   odstranění     vady   nebo   přiměřenou   slevu.
 5. Prodávající nezaručuje spotřebiteli žádným způsobem, že vozidlo bylo předchozími vlastníky užíváno a udržováno v souladu s podmínkami záruky poskytované výrobcem a že jakákoli práva z takové záruky vůči výrobci trvají.

Článek   7

Záruka   za   jakost

 1. Poskytl-li   prodávající   nad   rámec   svých   zákonných   povinností   záruku za jakost, její   uplatnění   se   řídí   tímto   reklamačním   řádem,   pokud   potvrzení   o  povinnostech prodávajícího   z   vadného   plnění,   záruční   list   nebo   smlouva  nestanoví   něco   jiného.

Článek   8

Náklady   reklamace   a   řešení   sporů

 1. Je-li   reklamace   uznána   za   oprávněnou,  má   spotřebitel   právo   na   úhradu   účelně     vynaložených   nákladů   spojených   s   uplatněním  svého   práva.
 2. V případě,  že   prodávající   reklamaci   zamítne   jako   neoprávněnou,   může   se     spotřebitel,   nebo   po   dohodě   s   prodávajícím   obě   strany,   obrátit   na   soudního     znalce   z   oboru   a   vyžádat   si   zpracování   nezávislého   odborného   posouzení   vady.
 3. Spotřebitel, který je spotřebitelem, má právo na   mimosoudní   řešení     spotřebitelského   sporu   z   kupní   smlouvy   nebo   ze   smlouvy   o   poskytování    služeb.   Subjektem, který   je   oprávněn   mimosoudní   řešení   sporu   provádět, je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr  je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a spotřebitelem z kupní či jiné smlouvy.   Bližší   informace   jsou   dostupné   na   webových    stránkách   www.coi.cz.
 4. Mimosoudní   řešení   spotřebitelského   sporu   dle   odst.   4   se   zahajuje   výlučně    na   návrh   spotřebitele, a   to   pouze   v   případě,   že   se   spor   nepodařilo  s   prodávajícím   vyřešit   přímo.   Návrh   lze   podat   nejpozději   do   1   roku   ode   dne, kdy spotřebitel   uplatnil   své právo, které   je   předmětem   sporu, u prodávajícího poprvé.

Tento reklamační řád je účinný od 1. července 2020                                                                                                                                                 CAR CLUB s.r.o.

 

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz “

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

Přihlášení

Zapomněli jste heslo? Pošleme Vám nové.
Jste tu poprvé? Vytvořte si nový účet.